رتبه بندی ها

رتبه بندی ها

برترین رتبه های بازی ها


نینجا


رکورد بازی : 2475 امتیاز
رتبه های برتر نام کاربری رکورد
1 armitamf 2475
2 Hadinoroozi 2250
3 kendall 770
4 fasp 560
5 mabedi 475

  2048


رکورد بازی : 23184 امتیاز
رتبه های برتر نام کاربری رکورد
1 hadinoroozi 23184
2 ashkan 21388
3 fasp 21344
4 fatemeh_safavipour 20476
5 mabedi 20276

  پونگ


رکورد بازی : 5 امتیاز
رتبه های برتر نام کاربری رکورد
1 test5 5
2 test4 4
3 test3 3
4 test2 2
5 test1 1

مار


رکورد بازی : 8200 امتیاز
رتبه های برتر نام کاربری رکورد
1 fasp 8200
2 ashkan4 7000
3 kendall 35
4 salar 25
5 hadinoroozi 12

  نقطه خور


رکورد بازی : 5810 امتیاز
رتبه های برتر نام کاربری رکورد
1 salar 5810
2 ashkan4 3910
3 kendall 2610
4 Hadinoroozi 2220
5 fasp 1130

  برج هانوی


رکورد بازی : 8740 امتیاز
رتبه های برتر نام کاربری رکورد
1 hadinoroozi 8740
2 someone 8740
3 fasp 8560
4 ashkan4 8200
5 mabedi 6960

پازل


رکورد بازی : 8610 امتیاز
رتبه های برتر نام کاربری رکورد
1 someone 8610
2 test5 5
3 test4 4
4 test3 3
5 test2 2

  تتریس


رکورد بازی : 3600 امتیاز
رتبه های برتر نام کاربری رکورد
1 fasp 3600
2 kendall 2850
3 salar 1350
4 test5 5
5 test4 4

  سودوکو


رکورد بازی : 9929 امتیاز
رتبه های برتر نام کاربری رکورد
1 Yyy 9929
2 Yadamnis 9918
3 salar 9915
4 fasp 9908
5 hadinoroozi 9762

کارت ها


رکورد بازی : 8400 امتیاز
رتبه های برتر نام کاربری رکورد
1 Yadamnis 8400
2 fasp 8300
3 Ghnoroozi 8000
4 hadinoroozi 8000
5 kendall 7800

  شکلک ها


رکورد بازی : 15 امتیاز
رتبه های برتر نام کاربری رکورد
1 fasp 15
2 Hajar 11
3 Mah 11
4 Asghar 7
5 Hadinoroozi 6

رنگ ها


رکورد بازی : 6980 امتیاز
رتبه های برتر نام کاربری رکورد
1 fasp 6980
2 someone 6660
3 kendall 1600
4 salar 1010
5 hadinoroozi 800